Doradztwo PPOŻ i BHP

Każdy człowiek odczuwa potrzebę pewności i spokoju podczas codziennych czynności niezależnie czy jest to praca czy odpoczynek. Każdy świadomy i odpowiedzialny właściciel obiektu wie, że to na nim spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo ustawa o ochronie przeciwpożarowej, prawo budowlane oraz warunki techniczne narzucą ściśle określone zasady, które należy spełnić aby budynek był bezpieczny. Jednym z nich jest prowadzenie skrupulatnej i aktualizowanej na bieżąco dokumentacji.

Jeżeli budynek spełnia przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

 • Posiada strefę zagrożenia wybuchem,
 • Jest to budynek lub jego część stanowi odrębną strefę pożarową o kubaturze brutto przekraczającej 1000m3,
 • Jest budynkiem inwentarskim o kubaturze większej niż 1500m3,
 • Jest obiektem innym niż budynek o powierzchni większej niż 1000m2.

Należy wdrożyć w budynku dokument o nazwie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

W budynku, jego części lub instalacji gdzie planowane jest wytwarzanie lub magazynowanie odpadów należy opracować operat przeciwpożarowy mający na celu wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologicznej z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien przejść szkolenie BHP i PPOŻ oraz systematycznie poszerzać swoją wiedzę w tych dziedzinach. Oferujemy przeprowadzenie :

 • Praktyczne Szkolenia PPOŻ
 • Szkolenia początkowe i okresowe BHP
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
 • Prowadzenie wypadów przy pracy

Zadbamy o rzetelną dokumentację:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
 • Analizy zagrożenia wybuchem
 • Analizy zaopatrzenia w wodę
Doradztwo:
 • Służymy pomocą przy odbiorach obiektów oraz przy współpracy z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w sytuacjach wymagających ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń PPOŻ.
books, bookshelf, library