Badania i konserwacje Hydrantów

Hydranty Wewnętrzne

Oferujemy pełen zakres badań, konserwacji oraz instalacji hydrantów wewnętrznych:
H - 25 z wężem półsztywnym oraz płasko składanym
H - 33 z wężem półsztywnym
H - 52 z wężem płasko składanym

Hydranty zewnętrzne

Oferujemy pełen zakres: badań, konserwacji oraz montarzu hydrantów zewnętrznych o śrendicach:
DN - 80
DN - 100

Przeglądy przeprowadzamy za pomocą certyfikowanego urządzenia pomiarowego zgodnego z wytycznymi Polskich Norm.

Wymagania dotyczące wydajności Hydrantów Wewnętrznych oraz Zewnętrznych:

Obowiązek instalowania hydrantów wewnętrznych na właściciela obiektu nakłada: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U.2010.109.719): Instalacja hydrantowa każdego budynku powinna zapewnić minimalną wydajność poboru wody dla poszczególnych hydrantów wewnętrznych, która wynosi:

  • Hydranty wewnętrzne 25 – 1,0 dm3/s.
  • Hydranty wewnętrzne 33 – 1,5 dm3/s.
  • Hydranty wewnętrzne 52 – 2,5 dm3/s.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030) zewnętrzna sieć hydrantowa powinna zapewniać:
  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dm3/s.
  • dla hydrantu nadziemnego DN100– 15 dm3/s.
  • dla hydrantu podziemnego DN80– 10 dm3/s.