Badania i konserwacje Hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe do których zalicza hydranty wewnętrzne i zewnętrzne należy poddawać przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Oferujemy pełen zakres napraw oraz badań. Pomiarów dokonujemy przy pomocy certyfikowanych urządzeń zgodnych z wytycznymi Polskich Norm.

Instalacja hydrantowa każdego budynku powinna zapewnić minimalną wydajność poboru wody dla poszczególnych hydrantów wewnętrznych, która wynosi:

  • Hydranty wewnętrzne 25 – 1,0 dm3/s.
  • Hydranty wewnętrzne 33 – 1,5 dm3/s.
  • Hydranty wewnętrzne 52 – 2,5 dm3/s.
Każdy budynek powinien być zabezpieczony w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnioną przy pomocy hydrantów zewnętrznych lub przeciwpożarowego zbiornika wodnego. Wymagania wydajności dla  sieci hydrantowej :
  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dm3/s.
  • dla hydrantu nadziemnego DN100– 15 dm3/s.
  • dla hydrantu podziemnego DN80– 10 dm3/s.

Hydranty Wewnętrzne

Oferujemy pełen zakres badań, konserwacji oraz instalacji hydrantów wewnętrznych:
H - 25 z wężem półsztywnym oraz płasko składanym
H - 33 z wężem półsztywnym
H - 52 z wężem płasko składanym

Hydranty zewnętrzne

Oferujemy pełen zakres: badań, konserwacji oraz montażu hydrantów zewnętrznych o średnicach:
DN - 80
DN - 100